EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TR EN

Bölüm Dergisi

Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
 Bölüm dergisinin şimdiye kadar 15 sayısı çıkmıştır. Dergimiz ulusal hakemli dergidir.Dergimize yurt içi ve yurt dışından ilmî yazılar kabul edilmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi’nin sayılarının içeriği aşağıda görülebilir.
Yazışma adresinden ise baskısı mevcut sayılardan ödemeli olarak istenebilir.
Yazışma Adresi: Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
                                                35100 Bornova-İZMİR

Belgegeçer (Faks): 232.388 11 02
El-mek: yilmazoozkaya@gmail.com

I. SAYI (1982)
Mehmet Akalın, Çıkarken, IV.s.
Harun Tolasa, 15. yy. Türk  Edebiyatı Sahası Mesnevileri, 1.s.
Harun Tolasa, Divan Şairlerinin Kendi Şiirleri Üzerine Düşünce ve Değerlendirmeleri, 15.s.
Fikret Türkmen, Garaoğlu Dastanı, 47.s.
Tunca Kortantamer, Türk Şiirinde Ses Konusunda ve Ses Gelişmesinin Devamlılığı Üzerine Genel Düşünceler, 61.s.
Ö. Faruk Huyugüzel, İzmir'de "Türkçe Yazmak Çığırı" ve Necip Türkçü'nün Fikirleri, 107.s.
Şevket Toker, Edebiyatımızda Nev-Yunanilik Akımı, 135.s.
Rıza Filizok, Manilerin Tasnifi Problemi ve Manilerde "Değişmeyen" Unsurlar, 166.s.
Oya Adalı, Dilbilim Çalışmalarında Biçimbilim, 177.s.

II. SAYI (1983)
Fikret Türkmen, Prof. Dr. Harun Tolasa, 2.s
Hüseyin Ayan, Celîlî'nin Mehek-nâmesi, 5.s.
Hamit Bilen Burmaoğlu, Şair Lami'î Çelebi ve Emîr Sultan, 14.s.
İnci Enginün, Acımak Romanı ve Sosyal Tenkit, 22.s.
İsmail E. Erünsal, Türk Edebiyatının Arşiv Kaynakları III: Telhîsî Mustafa Efendi Ceridesi, 37.s
Fares Hariri, Hamîdüddîn'in Makâmesi "Fi Al Hârif" Üzerine, 43.s.
Mustafa İsen, Edebiyat Tarihi Açısından Künhü'l-Ahbar'ın Önemi, 49.s.
Zeynep Kerman, Şık Romanı, 58.s.
Hasan Köksal, Türk Destanlarında "Mansıb Alma" Motifi, 74.s.
Tunca Kortantamer, Sâkînâmelerin Ortaya Çıkışı ve Gelişimine Genel Bir Bakış, 81.s.
Mine Mengi, Eski Edebiyatımızın Mersiyelerine Toplu Bir Bakış, 91.s.
Bedri Noyan, Şi'â'nın Bayramlarından Nevrûz, 102.s
Bedri Noyan, Nevrûz Erkanı, 110.s.
M. Naci Onur, Harputlu Divan Şairi Kanbalak-zâde Hazmî, 128.s.
Bilge Seyidoğlu, Halk Şairlerinde Tasavvuf, 134.s.
Şevket Toker, Şıpsevdi Romanı, 148.s.
Fikret Türkmen, Ermeni ve Gürcü Yazılı Kaynaklarında Köroğlu'na Ait Şiirler, 173.s
Kemal Yavuz, Sultan II. Murad Devri Mevlevî Şairlerinden Muînüddîn Bin Mustafa ve Mesnevî Tercümesi, 183.s.
TANITMALAR
Tunca Kortantamer, Prof. Dr. Harun Tolasa: Sehî, Latîfî, Âşık Çelebi Tezkirelerine Göre 16. y.y.'da Edebiyat Araştırma ve Eleştirisi I, 205.s
Ali Berat Alptekin, Edebiyat Fakültelerinde Yapılan Talebe Tezlerindeki Masallar

III. SAYI (1984)
İnci Enginün, Yahya Kemal Beyatlı'da Tarih ve  Milliyet ,1.s.
Halil Ersoylu,Hatlı Türk Halıları ,11.s.
Rıza Filizok, Ziya Gökalp'ın Halk Edebiyatı İle İlgili Fikirleri , 21.s.
Ö. Faruk Huyugüzel, Halit Ziya Uşaklıgil'in İzmir devresi ve Bu Devrede Verdiği Eserler , 69.s.
Mustafa İsen, Künhü'l-Ahbar'ın Şairlerle İlgili Kısımlarının Kaynakları , 87.s.
Hasan Köksal, İslâmî Dönem Türk Destanlarında "Pencik Çıkarma" Motifi, 121.s.
Bedri Noyan, Hıdrellez, 129.s.
Fikret Türkmen, Nasreddin Hoca Fıkralarının Yayılma Sahaları, 141.s.

IV. SAYI (1985)
Fikret Türkmen, Türkçe Söyleyen Ermeni Aşuğları, 1.s.
Fikret Türkmen, Köroğlu Hikayelerinin Yayılma Sahaları ve Menşe Meselesi, 9.s.
Tunca Kortantamer, Nedim'in Şiirlerinde İstanbul Hayatından Sahneler, 20.s.
Saim Sakaoğlu, "Halk Edebiyatı" Kavramı Üzerine, 60.s.
Ali Berat  Alptekin, Bir Azerbaycan Halk Hikayesi ve Düşündürdükleri, 69.s.
Şevket Toker, Batılılaşma ve Alafrangalık, 79.s.
Zarif Dösimov, Toponim İsimlendirmelerinde Nisbîlik Prensipleri, (akt. Hayati Develi), 110.s.
Hayati Develi, Orhon-Yenisey  Abidelerinde Adlar, Yunus Memmedov, C.1, Baku, 1979, 114 s.; C.2 Baku, 1981, 111.s., (tanıtma), 116.s
Ayşenur Çavdar, Buryat Bulagat Şaman Şarkıları, 121.s.

V. SAYI (1989)
Fikret Türkmen, Anadolu'da Türkmen Destanı Yusup-Ahmet'in Bir Varyantı, 1. s
Fikret  Türkmen, Köroğlu Hikayelerinin Anadolu ve Türkmen Varyantları, 7.s
Tunca Kortantamer, Nedim'in Manzum Küçük Hikayeleri, 13. s
Cevat Heyet, Şehriyar (1906-1988), 29. s
Nezahat Öztekin, Dergiszâde Ulvî Çelebi'nin Çâr-Ender-Çâr ve Pey-Ender-Pey Kasideleri, 39. s
Günay Karaağaç, Türkçe Ve Komşuları, 67. s
Günay Karaağaç, Dişilik Veya Küçülme Ekleri mi?, 81.s.
Günay Karaağaç, Birkaç Kelime Hakkında, 91.s.
Rona-Tas Andras, Çuvaş Fonolojisinin Ana Çizgileri, (çev. Günay Karaağaç), 97.s.
Ayşe İlker, Sararmak Fiili Üzerine, 109.s.
Rıza Bağcı, Baha Tevfik-Ömer Seyfettin Münasebeti ve Baha Tevfik'in Ömer Seyfettin Üzerindeki Tesirleri, 111.s.
Wayne C. Booth, Anlatma ve Gösterme, (çev. Şevket Toker), 127.s.
Metin Ekici, E.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tezler Bibliyografyası, 141.s
GünayKaraağaç, Ligeti Lajos(1902-1987), 153.s.

VI. SAYI (1991)
Kemal Yüce, Avcı Fıkraları, 1.s.
Kemal Yüce, Orta Dönem Türk Destanlarında Bazı Ortak Unsurlar, 13.s.
Fikret Türkmen, Batı Anadolu'da Doğumdan Ölüme Bazı İnanmalar Üzerine, 21.s.
Saim Sakaoğlu, İnanıştan Efsaneye: Kumuklarda İki Mezar Taşı ve Anadolu Türklerinde İki Heykel, 29.s.
Şevket Toker, Tanzimat'tan Nev-Yunanilik Akımı'na Kadar Eski Yunan ve Latin'e Duyulan İlgi, 35.s.
Réne Wellek, Yirminci Yüzyıl Eleştirisinin Temel Yönelişleri, (çev. Şevket Toker) 47.s.
Mustafa İsen, Şairlerce Meslekdaşlarına Yazılan Mersiyeler, 65.s.
Günay Karaağaç, Eski Metatez Örnekleri, 85.s.
Gombocz Zoltán, Altay Dillerinin Fonolojisi Üzerine, (çev. Günay Karaağaç), 103.s.
Nerin Köse, Türk Halk Hikayelerinde Sosyal Tenkit, 149.s.
Nerin Köse, Türk Halk Hikayelerinde And, 169.s.
Nezahat Öztekin, Âli'nin Sûrnâmesindeki Vezin Değişiklikleri, 183.s.
Mustafa Öner, Abdullah Tukay'ın Bir Şiiri: Şüreli, 193.s.
Hasan Köksal, Halk Masalları ve Hikayelerinin Değişmez İki Karakteri: "Keloğlan" ve "Köse", 241.s
Metin Karaörs, Ali Şir Nevayi, 255.s.

VII. SAYI (1993)
Fikret Türkmen, Anadolu Halk Kültüründe Devlet ve İktidar Anlayışı, 1.s.
Fikret Türkmen, Kazan'da Bulunan Yeni Bir Oğuzname Nüshası Üzerine, 7.s
Feridun Celilov, Morfonolojik Rekonstrüksiyon Ve Etimoloji, (akt. Hatice Şirin) 19.s
Dilara Tumaşeva, Batı Sibiryadaki Türk Kavim ve Kabile Adları, (akt. Mustafa Öner), 73.s
Günay Karaağaç, Dil, Ağız Ve Kulak İle İlgili  Kelimelerimiz, 85.s
Kemal Yüce, Türk Masallarında "Şekil Değiştirme" Üzerine, 115.s.
İlhan Genç, Mevlevi Edebiyatı Üzerine Bir Değerlendirme, 129.s
Nerin Köse, Sarı Ana Türbesi ve Rodos Seferi, 145.s
Nerin Köse,  Bozlaklarda Tarihi Olaylar, 155.s
Mustafa Öner, Or~Tor~Çor Sözleri Hakkında, 179.s
A.M. Sçerbak, Etimolojik İncelemeler, (çev. Enver Aktuna), 187.s.
Thomas A. Sebeok, "Ural Altayca"nın Anlamı, (çev. Günay Karaağaç), 195.s
Sir Gerard Clauson, 14. Yüzyıl Moğolcasındaki Türkçe Unsurlar, (çev. Günay Karaağaç) 215.s

VIII. SAYI (1994)
Tunca Kortantamer, Teori Zemininde Metin Şerhi Meselesi, 1.s
Ö. Faruk Huyugüzel, Yeni Türk Edebiyatı Tarihinde Bölge ve Şehirlerin Rolü, 11.s
Şevket Toker, "Sodom ve Gomore" Romanında Dinî İmajlar, 17.s
Günay Karaağaç, "Söyen Bike" Adı Hakkında, 25.s
Günay Karaağaç, "Eş Yazılılık, Eş Seslilik Ve Çok Anlamlılık", 31.s
Mustafa Öner, Barış/Barış- Sözü Hakkında, 57.s.
Mustafa Öner, Başkurt Türkçesinden Metinler, 67.s
Karl H. Menges, Güney Sibirya Türk Şiveleri, (çev. Günay Karaağaç), 115.s
Vahit Hakov, Tatar Edebi Dili Tarihine Bir Bakış: Kazan Hanlığı Devri (XV.-XVI. Asır), (akt. Nil Değirmenci), 153.s
Wolfgang Riemann, Yeni Edebiyat Dergisi (1940-1941) Notlar ve Bibliyografya, (çev. Fazıl Gökçek), 161.s
H. R. Roemer, İnşâ, (çev. Nezahat Öztekin), 187.s
Raimo Anttila, Yeniden Yapılandırma ve Karşılaştırma Metodu Arasındaki İlişki, (çev. Şahin Baranoğlu), 191.s

IX. SAYI (1998)
Ö. Faruk Huyugüzel, Vilayet Gazeteciliğinde Önemli Bir İsim: Mehmet Salim, 1.s
Rıza Filizok, İşaret (Signe) ve Anlamı, 10.s.
Mustafa Öner, Muhtar Èvezov'un Jetim Hikayesinde Dil (Söz Dükümü Üzerinde Yorumlar), 27.s
Sabahattin Çağın, Refik Halid Karay'ın "Şeftali Bahçeleri" ve Çehov'un "Bir Ülkü Adamı" Hikayelerinin Mukayesesi, 81.s
Yavuz Akpınar, İsmail Gaspıralı Bey'in Edebi Tenkitleri: 1, 87.s
Gabdélber Feyzrahmanov, XVII. Asırda Batı Sibirya'da ve İdil-Ural'da İstiklal Savaşları, (akt. Hatice Şirin), 117.s
Hemid Memmedzade, Nesimî'nin Hayatı ve Farsça Divanı, (çev. Turgut Karabey), 135.s
Wolfgang Riemann, "Küllük" Dergisi (1940), (çev. Fazıl Gökçek), 149.s.
Tunca Kortantamer, Tezcan, Nuran: Lami'is Gûy u Çevgân, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1994, 387 s.+ Faksimile (62 fol), 157.s.
Atabey Kılıç, Fuzulî'nin İran'da Neşredilen Türkçe Divanı: Emin Sıddıkî, Fuzuli, Divan-ı Türki, Tahran 1374 (1995), XXVII+548 s., 165.s.
Fatih Ülken, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesindeki ve Bölüm Arşivindeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tezleri (1988-1997), 205.s.

 

X. Sayı-Üzbek Bayçura Özel Sayısı (2001)

Üzbek Ş. Bayçura Hayatı ve Eserleri Üzerine (Haz. Mustafa Öner), 1.s.
Üzbek Ş. Bayçura Bibliyografyası, 27.s.
Şerif Bayçura, Sovyet Türkoloji Geleneğine Bir Bakış (Çev. Muvaffak Duranlı), 45.s.
Helil Selim, Üzbek Ş. Bayçura’nın Eserleri Üzerine, 51.s.
Üzbek Bayçura, Karşılaştırmalı ve Yapılıkçı Metodun Sıkıntıları ve Dilcilikte Yeni Gerçekçi Bir Metodun Gerekliliği Üzerine (Çev. Vahit Türk), 57.s.
Üzbek Bayçura, Bazı Etimoloji Prensipleri Üzerine (Çev. Hatice Şirin), 71.s.
Üzbek Bayçura, Edebî Dil ve Yeni Dil Bilimi Yöntemleri (Akt. Özkan Öztekten), 115.s.
Üzbek Bayçura, A.M. Şçerbak “Sravnitel’naya fonetika tyurkskih yazıkov” Leningrad, 1970, 204 s. (Çev. Muvaffak Duranlı) [Tanıtma], 125.s.
Galina Blagova, A.N. Samoyloviç ve Turetskie Etyudı (Türk Etütleri) Adlı Eseri (Çev. Muvaffak Duranlı), 147.s.
Andreas Bodrogligeti, XIV. Yüzyıla Ait Türkçe Edebî Eserlerde –ısar / -iser Ekli Şekiller (Çev. Hatice Şirin), 165.s.
Halil Ersoylu, Kıbrıs ve Ana Vatandaki Yer Adları Ortaklığı, 175.s.
Günay Karaağaç, Han ve Hakan Kelimeleri Üzerine, 189.s.
Ebdüali Kaydarov, Kazakça Üzerine Etimoloji Araştırmaları (Akt. Hatice Şirin), 193.
Gyula Németh, Türkçe ve Macarca Kavim Adları (Çev. Özlem Nemutlu), 205.s.
Mustafa Öner, Islah Edilmiş Arap Alfabesi ve Huca Bediî’nin Derlediği tatar Ata Sözleri, 213.s.
Özkan Öztekten, Türkçedeki Arapça Alıntıların Fonolojisi Üzerine, 313.s.
Ernst Pulgram, Aile Ağacı, Dalga Teorisi ve Diyalektoloji (Çev. Özkan Öztekten), 323.s.
E.V. Sevortyan, Kırım Tatarcası (Çev. Minara Aliyeva), 329.s.
Zafercan Sıddıkov, Sağ, Doğru ve Gerçek Kavramlarının Akrabalığı Üzerine, 355.s.
Vahit Türk, Ali Şir Nevaî’nin Münacatı, 357.s.

web tasarım web tasarım izmir web sitesi