Çerez Örnek
canlı destek

Bölüm Dergisi

Bölüm Dergisi

Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
 Bölüm dergisinin şimdiye kadar 15 sayısı çıkmıştır. Dergimiz ulusal hakemli dergidir.Dergimize yurt içi ve yurt dışından ilmî yazılar kabul edilmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi’nin sayılarının içeriği aşağıda görülebilir. 
Yazışma adresinden ise baskısı mevcut sayılardan ödemeli olarak istenebilir.
Yazışma Adresi: Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
                                                35100 Bornova-İZMİR

Belgegeçer (Faks): 232.388 11 02
El-mek: yilmazoozkaya@gmail.com

I. SAYI (1982)
Mehmet AkalınÇıkarken, IV.s.
Harun Tolasa15. yy. Türk  Edebiyatı Sahası Mesnevileri, 1.s.
Harun TolasaDivan Şairlerinin Kendi Şiirleri Üzerine Düşünce ve Değerlendirmeleri, 15.s.
Fikret TürkmenGaraoğlu Dastanı, 47.s.
Tunca KortantamerTürk Şiirinde Ses Konusunda ve Ses Gelişmesinin Devamlılığı Üzerine Genel Düşünceler, 61.s.
Ö. Faruk Huyugüzelİzmir'de "Türkçe Yazmak Çığırı" ve Necip Türkçü'nün Fikirleri, 107.s.
Şevket TokerEdebiyatımızda Nev-Yunanilik Akımı, 135.s.
Rıza FilizokManilerin Tasnifi Problemi ve Manilerde "Değişmeyen" Unsurlar, 166.s.
Oya AdalıDilbilim Çalışmalarında Biçimbilim, 177.s.

II. SAYI (1983)
Fikret TürkmenProf. Dr. Harun Tolasa, 2.s
Hüseyin AyanCelîlî'nin Mehek-nâmesi, 5.s.
Hamit Bilen BurmaoğluŞair Lami'î Çelebi ve Emîr Sultan, 14.s.
İnci EnginünAcımak Romanı ve Sosyal Tenkit, 22.s.
İsmail E. ErünsalTürk Edebiyatının Arşiv Kaynakları III: Telhîsî Mustafa Efendi Ceridesi, 37.s
Fares HaririHamîdüddîn'in Makâmesi "Fi Al Hârif" Üzerine, 43.s.
Mustafa İsenEdebiyat Tarihi Açısından Künhü'l-Ahbar'ın Önemi, 49.s.
Zeynep KermanŞık Romanı, 58.s.
Hasan KöksalTürk Destanlarında "Mansıb Alma" Motifi, 74.s.
Tunca KortantamerSâkînâmelerin Ortaya Çıkışı ve Gelişimine Genel Bir Bakış, 81.s.
Mine MengiEski Edebiyatımızın Mersiyelerine Toplu Bir Bakış, 91.s.
Bedri NoyanŞi'â'nın Bayramlarından Nevrûz, 102.s
Bedri NoyanNevrûz Erkanı, 110.s.
M. Naci OnurHarputlu Divan Şairi Kanbalak-zâde Hazmî, 128.s.
Bilge SeyidoğluHalk Şairlerinde Tasavvuf, 134.s.
Şevket TokerŞıpsevdi Romanı, 148.s.
Fikret TürkmenErmeni ve Gürcü Yazılı Kaynaklarında Köroğlu'na Ait Şiirler, 173.s
Kemal YavuzSultan II. Murad Devri Mevlevî Şairlerinden Muînüddîn Bin Mustafa ve Mesnevî Tercümesi, 183.s.
TANITMALAR
Tunca KortantamerProf. Dr. Harun Tolasa: Sehî, Latîfî, Âşık Çelebi Tezkirelerine Göre 16. y.y.'da Edebiyat Araştırma ve Eleştirisi I, 205.s
Ali Berat AlptekinEdebiyat Fakültelerinde Yapılan Talebe Tezlerindeki Masallar

III. SAYI (1984)
İnci Enginün, Yahya Kemal Beyatlı'da Tarih ve  Milliyet ,1.s.
Halil Ersoylu,Hatlı Türk Halıları ,11.s.
Rıza Filizok, Ziya Gökalp'ın Halk Edebiyatı İle İlgili Fikirleri 21.s.
Ö. Faruk Huyugüzel, Halit Ziya Uşaklıgil'in İzmir devresi ve Bu Devrede Verdiği Eserler 69.s.
Mustafa İsen, Künhü'l-Ahbar'ın Şairlerle İlgili Kısımlarının Kaynakları , 87.s.
Hasan Köksal, İslâmî Dönem Türk Destanlarında "Pencik Çıkarma" Motifi, 121.s.
Bedri NoyanHıdrellez, 129.s.
Fikret TürkmenNasreddin Hoca Fıkralarının Yayılma Sahaları, 141.s.

IV. SAYI (1985)
Fikret TürkmenTürkçe Söyleyen Ermeni Aşuğları, 1.s.
Fikret TürkmenKöroğlu Hikayelerinin Yayılma Sahaları ve Menşe Meselesi, 9.s.
Tunca KortantamerNedim'in Şiirlerinde İstanbul Hayatından Sahneler, 20.s.
Saim Sakaoğlu"Halk Edebiyatı" Kavramı Üzerine, 60.s.
Ali Berat  AlptekinBir Azerbaycan Halk Hikayesi ve Düşündürdükleri, 69.s.
Şevket TokerBatılılaşma ve Alafrangalık, 79.s.
Zarif DösimovToponim İsimlendirmelerinde Nisbîlik Prensipleri, (akt. Hayati Develi), 110.s.
Hayati DeveliOrhon-Yenisey  Abidelerinde Adlar, Yunus Memmedov, C.1, Baku, 1979, 114 s.; C.2 Baku, 1981, 111.s., (tanıtma), 116.s
Ayşenur ÇavdarBuryat Bulagat Şaman Şarkıları, 121.s.

V. SAYI (1989)
Fikret TürkmenAnadolu'da Türkmen Destanı Yusup-Ahmet'in Bir Varyantı, 1. s
Fikret  TürkmenKöroğlu Hikayelerinin Anadolu ve Türkmen Varyantları, 7.s
Tunca KortantamerNedim'in Manzum Küçük Hikayeleri, 13. s
Cevat HeyetŞehriyar (1906-1988), 29. s
Nezahat ÖztekinDergiszâde Ulvî Çelebi'nin Çâr-Ender-Çâr ve Pey-Ender-Pey Kasideleri, 39. s
Günay KaraağaçTürkçe Ve Komşuları, 67. s
Günay KaraağaçDişilik Veya Küçülme Ekleri mi?, 81.s.
Günay KaraağaçBirkaç Kelime Hakkında, 91.s.
Rona-Tas AndrasÇuvaş Fonolojisinin Ana Çizgileri, (çev. Günay Karaağaç), 97.s.
Ayşe İlkerSararmak Fiili Üzerine, 109.s.
Rıza BağcıBaha Tevfik-Ömer Seyfettin Münasebeti ve Baha Tevfik'in Ömer Seyfettin Üzerindeki Tesirleri, 111.s.
Wayne C. BoothAnlatma ve Gösterme, (çev. Şevket Toker), 127.s.
Metin EkiciE.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tezler Bibliyografyası, 141.s
GünayKaraağaçLigeti Lajos(1902-1987), 153.s.

VI. SAYI (1991)
Kemal YüceAvcı Fıkraları, 1.s.
Kemal YüceOrta Dönem Türk Destanlarında Bazı Ortak Unsurlar, 13.s.
Fikret TürkmenBatı Anadolu'da Doğumdan Ölüme Bazı İnanmalar Üzerine, 21.s.
Saim Sakaoğluİnanıştan Efsaneye: Kumuklarda İki Mezar Taşı ve Anadolu Türklerinde İki Heykel, 29.s.
Şevket TokerTanzimat'tan Nev-Yunanilik Akımı'na Kadar Eski Yunan ve Latin'e Duyulan İlgi, 35.s.
Réne WellekYirminci Yüzyıl Eleştirisinin Temel Yönelişleri, (çev. Şevket Toker) 47.s.
Mustafa İsenŞairlerce Meslekdaşlarına Yazılan Mersiyeler, 65.s.
Günay KaraağaçEski Metatez Örnekleri, 85.s.
Gombocz ZoltánAltay Dillerinin Fonolojisi Üzerine, (çev. Günay Karaağaç), 103.s.
Nerin KöseTürk Halk Hikayelerinde Sosyal Tenkit, 149.s.
Nerin KöseTürk Halk Hikayelerinde And, 169.s.
Nezahat ÖztekinÂli'nin Sûrnâmesindeki Vezin Değişiklikleri, 183.s.
Mustafa ÖnerAbdullah Tukay'ın Bir Şiiri: Şüreli, 193.s.
Hasan KöksalHalk Masalları ve Hikayelerinin Değişmez İki Karakteri: "Keloğlan" ve "Köse", 241.s
Metin KaraörsAli Şir Nevayi, 255.s.

VII. SAYI (1993)
Fikret TürkmenAnadolu Halk Kültüründe Devlet ve İktidar Anlayışı, 1.s.
Fikret TürkmenKazan'da Bulunan Yeni Bir Oğuzname Nüshası Üzerine, 7.s
Feridun CelilovMorfonolojik Rekonstrüksiyon Ve Etimoloji, (akt. Hatice Şirin) 19.s
Dilara TumaşevaBatı Sibiryadaki Türk Kavim ve Kabile Adları, (akt. Mustafa Öner), 73.s
Günay KaraağaçDil, Ağız Ve Kulak İle İlgili  Kelimelerimiz, 85.s
Kemal YüceTürk Masallarında "Şekil Değiştirme" Üzerine, 115.s.
İlhan GençMevlevi Edebiyatı Üzerine Bir Değerlendirme, 129.s
Nerin Köse, Sarı Ana Türbesi ve Rodos Seferi, 145.s
Nerin Köse,  Bozlaklarda Tarihi Olaylar, 155.s
Mustafa ÖnerOr~Tor~Çor Sözleri Hakkında, 179.s
A.M. SçerbakEtimolojik İncelemeler, (çev. Enver Aktuna), 187.s.
Thomas A. Sebeok"Ural Altayca"nın Anlamı, (çev. Günay Karaağaç), 195.s
Sir Gerard Clauson14. Yüzyıl Moğolcasındaki Türkçe Unsurlar, (çev. Günay Karaağaç) 215.s

VIII. SAYI (1994)
Tunca KortantamerTeori Zemininde Metin Şerhi Meselesi, 1.s
Ö. Faruk HuyugüzelYeni Türk Edebiyatı Tarihinde Bölge ve Şehirlerin Rolü, 11.s
Şevket Toker"Sodom ve Gomore" Romanında Dinî İmajlar, 17.s
Günay Karaağaç"Söyen Bike" Adı Hakkında, 25.s
Günay Karaağaç"Eş Yazılılık, Eş Seslilik Ve Çok Anlamlılık", 31.s
Mustafa ÖnerBarış/Barış- Sözü Hakkında, 57.s.
Mustafa ÖnerBaşkurt Türkçesinden Metinler, 67.s
Karl H. MengesGüney Sibirya Türk Şiveleri, (çev. Günay Karaağaç), 115.s
Vahit Hakov, Tatar Edebi Dili Tarihine Bir Bakış: Kazan Hanlığı Devri (XV.-XVI. Asır), (akt. Nil Değirmenci), 153.s
Wolfgang RiemannYeni Edebiyat Dergisi (1940-1941) Notlar ve Bibliyografya, (çev. Fazıl Gökçek), 161.s
H. R. Roemerİnşâ, (çev. Nezahat Öztekin), 187.s
Raimo AnttilaYeniden Yapılandırma ve Karşılaştırma Metodu Arasındaki İlişki, (çev. Şahin Baranoğlu), 191.s

IX. SAYI (1998)
Ö. Faruk HuyugüzelVilayet Gazeteciliğinde Önemli Bir İsim: Mehmet Salim, 1.s
Rıza Filizokİşaret (Signe) ve Anlamı, 10.s.
Mustafa ÖnerMuhtar Èvezov'un Jetim Hikayesinde Dil (Söz Dükümü Üzerinde Yorumlar), 27.s
Sabahattin ÇağınRefik Halid Karay'ın "Şeftali Bahçeleri" ve Çehov'un "Bir Ülkü Adamı" Hikayelerinin Mukayesesi, 81.s
Yavuz Akpınarİsmail Gaspıralı Bey'in Edebi Tenkitleri: 1, 87.s
Gabdélber FeyzrahmanovXVII. Asırda Batı Sibirya'da ve İdil-Ural'da İstiklal Savaşları, (akt. Hatice Şirin), 117.s
Hemid Memmedzade, Nesimî'nin Hayatı ve Farsça Divanı, (çev. Turgut Karabey), 135.s
Wolfgang Riemann"Küllük" Dergisi (1940), (çev. Fazıl Gökçek), 149.s.
Tunca KortantamerTezcan, Nuran: Lami'is Gûy u Çevgân, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1994, 387 s.+ Faksimile (62 fol), 157.s.
Atabey KılıçFuzulî'nin İran'da Neşredilen Türkçe Divanı: Emin Sıddıkî, Fuzuli, Divan-ı Türki, Tahran 1374 (1995), XXVII+548 s., 165.s.
Fatih ÜlkenEge Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesindeki ve Bölüm Arşivindeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tezleri (1988-1997), 205.s.

 

X. Sayı-Üzbek Bayçura Özel Sayısı (2001)

Üzbek Ş. Bayçura Hayatı ve Eserleri Üzerine (Haz. Mustafa Öner), 1.s.
Üzbek Ş. Bayçura Bibliyografyası, 27.s.
Şerif BayçuraSovyet Türkoloji Geleneğine Bir Bakış (Çev. Muvaffak Duranlı), 45.s.
Helil SelimÜzbek Ş. Bayçura’nın Eserleri Üzerine, 51.s.
Üzbek BayçuraKarşılaştırmalı ve Yapılıkçı Metodun Sıkıntıları ve Dilcilikte Yeni Gerçekçi Bir Metodun Gerekliliği Üzerine (Çev. Vahit Türk), 57.s.
Üzbek BayçuraBazı Etimoloji Prensipleri Üzerine (Çev. Hatice Şirin), 71.s.
Üzbek BayçuraEdebî Dil ve Yeni Dil Bilimi Yöntemleri (Akt. Özkan Öztekten), 115.s.
Üzbek BayçuraA.M. Şçerbak “Sravnitel’naya fonetika tyurkskih yazıkov” Leningrad, 1970, 204 s. (Çev. Muvaffak Duranlı) [Tanıtma], 125.s.
Galina BlagovaA.N. Samoyloviç ve Turetskie Etyudı (Türk Etütleri) Adlı Eseri (Çev. Muvaffak Duranlı), 147.s.
Andreas BodrogligetiXIV. Yüzyıla Ait Türkçe Edebî Eserlerde –ısar / -iser Ekli Şekiller (Çev. Hatice Şirin), 165.s.
Halil ErsoyluKıbrıs ve Ana Vatandaki Yer Adları Ortaklığı, 175.s.
Günay KaraağaçHan ve Hakan Kelimeleri Üzerine, 189.s.
Ebdüali KaydarovKazakça Üzerine Etimoloji Araştırmaları (Akt. Hatice Şirin), 193.
Gyula NémethTürkçe ve Macarca Kavim Adları (Çev. Özlem Nemutlu), 205.s.
Mustafa ÖnerIslah Edilmiş Arap Alfabesi ve Huca Bediî’nin Derlediği tatar Ata Sözleri, 213.s.
Özkan ÖztektenTürkçedeki Arapça Alıntıların Fonolojisi Üzerine, 313.s.
Ernst PulgramAile Ağacı, Dalga Teorisi ve Diyalektoloji (Çev. Özkan Öztekten), 323.s.
E.V. SevortyanKırım Tatarcası (Çev. Minara Aliyeva), 329.s.
Zafercan SıddıkovSağ, Doğru ve Gerçek Kavramlarının Akrabalığı Üzerine, 355.s.
Vahit TürkAli Şir Nevaî’nin Münacatı, 357.s.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ