canlı destek

Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

Program Tanımları
Kuruluş

Ege Üniversitesinin, 1976 yılında Sosyal Bilimler Fakültesi adıyla açılan bugünkü Edebiyat Fakültesinin ilk dört bölümünden biri olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü merhum Prof. Dr. Selahattin Olcay başkanlığında kuruldu. O gün bölümde Selahattin Olcay’ın yanında Dr. Tunca Kortantamer, Dr. Güler Güven, Dr. Fuat Bozkurt, Ö. Faruk Huyugüzel, Şevket Toker ve Kemal Yüce asistan olarak göreve başladılar. Aynı yıl öğrenci almaya başlayan bölüm çok kısa zamanda kadrolarını oluşturmaya başlamış ve ilk mezunlarını 1980 yılında vermiştir. Bölümde bugüne kadar çeşitli dönemlerde ve farklı sürelerle, şimdi aramızda olmayan Prof. Dr. Harun Tolasa, Prof. Dr. Mehmet Akalın, Prof. Dr. Tunca Kortantamer, Dr. Güler Güven, Dr. Fares Hariri'den başka Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. Fuat Bozkurt, Prof. Dr. Halil Ersoylu, Prof. Dr. Fikret Türkmen, Prof. Dr. Günay Karaağaç, Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel, Prof. Dr. Riza Filizok, Prof. Dr. Metin Ekici, Prof. Dr. Kamil Veliyev (Azerbaycan), Prof. Dr. Gurbandurdu Geldiyev (Türkmenistan), Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Nezahat Öztekin, Prof. Dr. Atabey Kılıç, Oya Adalı, Dr. Nazım Muradov, Dr. Mustafa Aksoy, Dr. Ayşen Uslu ve Bayram Orak gibi kişiler çalışmıştır. Halen lisans, yüksek lisans, ve doktora programlarında öğretim yapan 33 yıllık bölümün çıkarmakta olduğu bir de ulusal hakemli dergisi vardır.

 

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan "Türk Dili ve Edebiyatı alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

 

Derecenin Düzeyi

Lisans

 

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

 

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

 

Program Profili

1976'dan beri öğretim yapan Ege Ünivesitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi Anabilim Dallarında eğitim vermektedir. Bölümün amacı; Türk dili, edebiyatı, folkloru ve kültürü alanlarında araştırma yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmek, çeşitli incelemeler, araştırmalar yapmak ve bunları yayın, konferans, seminer vb. yollarla tanıtmaktır. Bölümdeki anabilim dallarının konularına göre verilen derslerde Türk yazı dilinin başlangıcından bugüne kadarki gelişim çizgisinde yer alan başlıca edebi eserler ve kişiler hakkında bilgiler verilmekte, çeşitli alfabelerle yazılmış tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinden örnekler tanıtılmaktadır. Bu bakımdan, Türkiye dışında yaşayan Türk topluluklarının dil ve edebiyat örnekleri de ele alınmaktadır.

 

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun olan öğrenciler, üniversitelerde "Türk Dili Okutmanı", "Araştırma Görevlisi" ve "Türk Dili Uzmanı" olarak çeşitli akademik alanlarda çalışma olanağına sahiptir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve TRT gibi devlet kuruluşlarıyla, basın ve reklam alanındaki özel kuruluşlarda iş imkânı bulabilmektedirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Fazıl GÖKÇEK, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 35100, Bornova - İZMİR, TEL: +90232 3111321, el-mek: fgokcek@hotmail.com AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Hatice Şirin USER, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 35100, Bornova - İZMİR, TEL: +90232 3113091, el-mek: hatice.sirin@ege.edu.tr

 

Bölüm Olanakları
Bölümde 11 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Biri 100 kişilik diğeri 50 kişilik olma üzere 2 derslik vardır. Bu dersliklerin ikisinde de bilgisayar ve yansı cihazı vardır; bunun yanı sıra dersliklerimizin birinde etkileşimli (akıllı) tahta mevcuttur. Bölümde bağış kitaplardan oluşan zengin bir arşiv-seminer kitaplığı da bulunmakta, bu kitaplıktan lisans öğrencileriyle birlikte, özellikle lisansüstü öğrenim gören öğrenciler yararlanabilmektedir. Ayrıca 2007 yılında Azerbaycanlı yazar ve fikir adamı Hüseyinzade Ali Turan’ın arşivi de bölümümüze bağışlanmış ve araştırmacıların ilgisine sunulmuştur.

 

Program Çıktıları
1 Türk dilinin ilk örneklerinin bulunduğu eski Türk coğrafyasını komşu kültürlerle ilişkileri bağlamında açıklayabilme.
2 Türk dili için tarih boyunca kullanılan yazı sistemleri ve alfabelerle yazılmış yazma ve basma metinleri okuyabilme.
3 Dünya dilleri arasında Türk dilinin yerini, dil aileleri bağlamında ve yapısal özellikleri ile birlikte kavrayabilme.
4 Genel dil bilimi yöntem ve kuramlarından yararlanarak Türk dil bilgisini ses, şekil, söz dizimi, anlam bilgisi ve söz varlığı düzeylerinde tarihsel-karşılaştırmalı olarak inceleyebilme.
5 Türk dilinin tarihî lehçelerini (Göktürk, Uygur, Karahanlı, Harezm, Kıpçak, Çağatay ve Osmanlı) edebî metinleri üzerinden inceleyebilme.
6 XIX. yy. sonları ila XX. yy. başlarında gelişen Çağdaş Türk lehçelerini (Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Özbekçe, Kırım Tatarcası, Kazan Tatarcası vb.) yazılı metinlere dayanarak filolojik malzemeler halinde inceleyebilme.
7 Türk dilinin tarihsel ve çağdaş komşuluk ilişkileriyle oluşan alıntı öğelerini ses, şekil ve anlam boyutlarıyla inceleyebilme.
8 Dünya çapında yayılan Türk dili ve edebiyatı araştırmalarının ülkeler ve ekollere göre kaynakçasını (yazılı, basılı ve sanal ortamlarda) izleyebilme.
9 Halk biliminin temel ilkeleri üzerinden araştırma metodlarını uygulayabilme.
10 Türk kültürünü oluşturan unsurları ve bu unsurların sözlü ürünlerdeki yansımalarını değerlendirebilme.
11 Sözlü ve yazıya geçirilmiş halk edebiyatı ürünlerinin tanımı, tasnifi ve kendine has özelliklerini listeleyebilme.
12 Geçmişten günümüze sözlü gelenekte yaratılan halk edebiyatı metinlerini analiz edebilme.
13 Türk halk edebiyatındaki türleri, diğer Türk boyları ve dünya edebiyatındaki benzerleriyle karşılaştırabilme.
14 Klasik Türk edebiyatının temel kaynaklarına ulaşma ve bunları kullanma becerisi.
15 Edebiyat biliminin doğası ve temel kavramları hakkında bilgi kazanabilme.
16 Klasik Türk edebiyatı sahasının belli başlı yazarları ve eserleri hakkında temel bilgilere ulaşabilme.
17 Klasik Türk edebiyatının araştırma yöntemlerini kavrayabilme.
18 Klasik Türk edebiyatının temel kavramlarını açıklayabilme.
19 Klasik Türk edebiyatının manzum ve mensur metinlerini çözümleyebilme.
20 Türkiye dışındaki Türk boylarının modernleşme sürecindeki (XIX-XXI. yy.) dil ve edebiyatlarının gelişimini ana hatlarıyla kavrayabilme.
21 Modernleşme dönemi Türk edebiyatının Tanzimat, Servet-i Fünun ve Cumhuriyet devrine ait yazar kadrosu ve edebiyat ürünlerine ait bilgilere ulaşabilme.
22 Yeni Türk edebiyatının araştırma yöntemlerini uygulayabilme.
23 Yeni Türk edebiyatı ile ilgili temel kavramları açıklayabilme.
24 Modern Türk edebiyatı ile gelişen yeni edebi türleri (roman, tiyatro, fıkra, makale) çözümleyebilme.
25 Edebiyat teorisinin temel yöntemlerini uygulayabilme.
26 Türk edebiyatı tarihinin çeşitli devirleri ve alanları arasındaki devamlılığı ve bütünlüğü kavrayabilme.
27 Türk Edebiyatının 19. yüzyıl sonrasında etkisi altında kaldığı Avrupa edebiyatlarını (XX. yüzyıl başlarına kadar Fransız edebiyatı, sonrasında diğer Avrupa edebiyatları ve Amerikan edebiyatı) temel düzeyde tanıyabilme.
28 Türk kültürünün yazılı mirası olan el yazması eserlerin korunması konusunda duyarlık sahibi olabilme
29 Türk dilinin her dönemine ait edebi metinleri okumaktan zevk alabilme.

 

Bölümdeki derslere ve kredilerine buradan ulaşabilirsiniz. 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ