canlı destek

Program Çıktıları

Program Çıktıları

 

3.1 Tanımlanan Program Çıktıları

3.1.1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Program Çıktıları aşağıdaki gibidir:

1. Dünya çapında yapılan Türk dili ve edebiyatı araştırmalarının ülkeler ve ekollere göre kaynakçasını (yazılı, basılı ve sanal ortamlarda) izleyebilme.

2. Türk edebiyatı tarihinin çeşitli devirleri ve alanları arasındaki devamlılığı ve bütünlüğü kavrayabilme.

3. Türk dili üzerinde şekil bilgisi, ses bilgisi, anlam bilgisi ve söz dizimi gibi dilbilgisel ve dilbilimsel yöntemlerle çalışma yapabilme.

4. Farklı alfabelerle yazılmış tarihî ve çağdaş Türk lehçelerine ait metinleri okuma, anlama, çeviriyazı ve Türkiye Türkçesine aktarabilme.

5. Türkiye dışındaki Türk boylarının modernleşme sürecindeki (XIX-XXI. yy.) dil ve edebiyatlarının gelişimini ana hatlarıyla kavrayabilme

6. Klasik Türk edebiyatının araştırma yöntemlerini ve temel kavramlarını kavrayabilme.

7. Klasik Türk edebiyatının yazarları, eserleri, mensur ve manzum metinlerini anlayıp çözümleyebilme.

8. Türk edebiyatının Tanzimat döneminden günümüze kadarki yazar kadrosu ve edebiyat ürünlerine ulaşabilme ve analiz etme.

9. Yeni Türk edebiyatının araştırma yöntemlerini ve teori zeminini anlama ve yeni edebî türleri (roman, tiyatro, fıkra, makale) çözümleyebilme.

10. Türk halk biliminin temel ilkelerini öğrenme ve halkbilim kuram ve metotlarını uygulayabilme.

11. Türk halk edebiyatı ürünlerini inceleyerek analiz etme.

12. Atatürk ilke ve inkılâplarını içselleştirmiş, sorumluluk sahibi ve çağdaş bir birey yetiştirebilme.

13. Disiplinler arası çalışmanın değerini ve önemini kavrayabilme.

Bu program çıktıları belirlenirken Bologna surecinin diğer bir uzantısı olan Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYC) kapsamında belirtilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri ifade eden yetkinlikler çerçevesi de göz önüne alınmıştır. 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ