canlı destek

Program Çıktılarının Fedek Çıktılarıyla Uyumu

Program Çıktılarının Fedek Çıktılarıyla Uyumu

 

FEDEK Çıktıları

 

I.  Kendi programları ile ilgili alanlarında yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.

II.  Alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

III.  Bir sistemi, süreci, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi.

IV.  Öğretim programlarında alan dışı ders almış olması.

V.  Alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

VI.  Alanlarına göre tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve yorumlama becerisi.

VII.  Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

VIII.  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.

IX.  Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi.

X.  Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.

XI.  Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

 

 

 

FÇ 1

FÇ 2

FÇ 3

FÇ 4

FÇ 5

FÇ 6

FÇ 7

FÇ 8

FÇ 9

FÇ 10

FÇ 11

PÇ 1

4

3

3

3

5

5

3

5

5

3

1

PÇ 2

4

5

3

2

3

5

3

5

2

4

1

PÇ 3

4

5

3

2

3

5

3

5

2

4

1

PÇ 4

4

5

3

2

3

5

3

5

2

4

1

PÇ 5

4

5

3

2

3

5

3

5

2

4

1

PÇ 6

4

5

3

2

3

5

3

5

2

4

1

PÇ 7

4

5

3

2

3

5

3

5

2

4

1

PÇ 8

4

5

3

2

3

5

3

5

2

4

1

PÇ 9

4

5

3

2

3

5

3

5

2

4

1

PÇ 10

4

5

3

2

3

5

3

5

2

4

1

PÇ 11

4

5

3

2

3

5

3

5

2

4

1

 

 

 

3.1.3  Program Çıktılarının Program Öğretim Amaçlarıyla Uyumu

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Öğretim Amaçları;

  1. Türk dili ve edebiyatının her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış olan
  2. Uluslararası bilimsel standartları yakalama gayretinde olan,
  3. Bir edebiyat eserinin, hem yaratıcısı hem de yorumcusu olabilen,
  4. Türk dilinin Türk kültür coğrafyasındaki tarihi gelişimini izleyebilen,
  5. Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş

bireyler yetiştirmektir.

“Program Öğretim Amaçları” ile “Program Çıktıları”nın uygunluğunu gösteren matris aşağıdaki gibidir:

 

 

PÖA 1

PÖA 2

PÖA 3

PÖA 4

PÖA 5

PÇ 1

4

3

3

5

3

PÇ 2

4

2

3

5

2

PÇ 3

4

3

2

5

3

PÇ 4

5

4

2

5

3

PÇ 5

5

3

4

4

3

PÇ 6

4

3

5

3

3

PÇ 7

4

3

5

3

3

PÇ 8

5

3

5

2

3

PÇ 9

4

4

5

2

3

PÇ 10

5

4

5

3

3

PÇ 11

4

4

5

2

3

PÇ 12

4

3

2

2

4

PÇ 13

4

3

4

4

5

 

Program Çıktılarının sağlanma düzeyi her akademik yıl sonunda uygulanan öğrenci anketleri, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Danışma Kurulu ve dış paydaşlarla yapılan görüşmeler ile birlikte bölüm elemanlarının getirdikleri öneriler doğrultusunda belirlenmektedir. Ayrıca her dönem sonunda derslerin Program Çıktılarına uyumunu kanıtlamak için anketler uygulanmaktadır. Bu anketler, akademik yıl bitiminde gerekli güncellemeler yapılırken referans olarak kullanılmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı program çıktıları üniversitemizin Bologna Sürecine geçiş aşamasında bölümümüzün öğretim üyeleri tarafından belirlenmiştir. FEDEK başvurusu sırasında ise tekrar gözden geçirilerek bu çıktıların FEDEK tanımında da belirtildiği üzere bölümümüzün öğrencilerinin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri, deneyim ve davranışları tanımlayan ifadelerden oluşması sağlanmıştır.

Bölümümüzün program çıktıları 2019-2020 akademik yılından itibaren her akademik yıl sonunda uygulanacak olan öğrenci ve mezun anketleri, Türk Dili ve Edebiyatı Danışma Kurulu, iç ve dış paydaşlar ile yapılacak olan görüşmeler ve periyodik olarak toplanan bölüm kurulunun da önereceği hususlar doğrultusunda gerekli görüldüğü takdirde FEDEK ölçütleri göz önüne alınarak güncellenecektir. Ayrıca Ege Üniversitesi tarafından her dönem sonunda öğrencilere uygulanan anket sonuçlarına göre derslerin program çıktıları ile olan uyumu incelenecek ve bu sonuçlar da değerlendirmeye alınacaktır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ